ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: MAKETHEDIFF.
Geregistreerd aan de Ceresstraat 13, 4811 CA te Breda
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@makethediff.com
KvK-nummer: 62510940
BTW-nummer: NL001156235B21

*Bestellingen geretourneerd naar dit adres worden NIET in behandeling genomen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MAKETHEDIFF. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MAKETHEDIFF. en een consument.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden is langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld. Op verzoek van de consument kan deze kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 3: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden MAKETHEDIFF. niet.

ARTIKEL 4: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van MAKETHEDIFF..
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MAKETHEDIFF. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

ARTIKEL 5: Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MAKETHEDIFF. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MAKETHEDIFF. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

ARTIKEL 6: Verplichtingen tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 7: Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier dat te vinden is op de website van MAKETHEDIFF. of op andere ondubbelzinnige wijze.
2. Uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MAKETHEDIFF.. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MAKETHEDIFF. verstrekte instructies, onder meer ten aanzien van het te gebruiken retouradres.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
6. Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.
7. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 8: Verplichtingen van MAKETHEDIFF. bij herroeping

1. Als MAKETHEDIFF. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze ontvangt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging gestuurd.
2. MAKETHEDIFF. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 9: De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10: Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. MAKETHEDIFF. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, tenzij sprake is van (i) beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) normale slijtage en/of (iii) beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
2. Een door MAKETHEDIFF., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover MAKETHEDIFF. kan doen gelden indien MAKETHEDIFF. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 11: Levering en uitvoering

1. MAKETHEDIFF. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.
2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3. Kosten voor de verzending van bestellingen door MAKETHEDIFF. binnen Nederland zijn in de prijs inbegrepen. Verzendkosten buiten Nederland zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen vooraf aan de consument bekend worden gemaakt en door deze aan MAKETHEDIFF. te worden voldaan.
4. Het eigendomsrecht van geleverde producten gaat over op de consument nadat de koopprijs is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MAKETHEDIFF. kenbaar heeft gemaakt.
6. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan MAKETHEDIFF.. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan MAKETHEDIFF.. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.
7. MAKETHEDIFF. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8. Na ontbinding conform het vorige lid zal MAKETHEDIFF. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MAKETHEDIFF. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan MAKETHEDIFF. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12: Betaling

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij aankoop te worden afgerekend door middel van IDeal.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MAKETHEDIFF. te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
3. MAKETHEDIFF. is gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden indien de consument niet tijdig geheel aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet.

ARTIKEL 13: Intellectuele eigendom

1. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van MAKETHEDIFF.. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle onderdelen daarvan (zoals de aangeboden producten) berusten bij MAKETHEDIFF., voor zover deze rechten niet bij derden berusten.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAKETHEDIFF. is het niet toegestaan om de website, delen van de website, informatie verkregen van de website, producten getoond op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 14: Overmacht

MAKETHEDIFF. en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan eigen schuld, dan wel aan een krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komende oorzaak.

ARTIKEL 15: Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van MAKETHEDIFF. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. MAKETHEDIFF. is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst door een enkele kennisgeving aan een derde over te dragen.
4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MAKETHEDIFF. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

ARTIKEL 16: Toepasselijk recht en jurisdictie

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen MAKETHEDIFF. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief